Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door GraphicAlert geleverde producten en diensten. GraphicAlert, gevestigd te Abcoude aan de Groene Wetering 17, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE GRAPHICALERT VERWERKT

GraphicAlert verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die GraphicAlert van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door GraphicAlert in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

VERWERKT GRAPHICALERT OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS?

GraphicAlert verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met GraphicAlert, dan willen we je goed van dienst zijn. Ook als je ons mailt met interesse voor een van onze diensten en producten, willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

NIEUWSBRIEVEN EN RECLAME

Jouw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit GraphicAlert. Bijvoorbeeld om je via een sporadische mail te informeren over een nieuwe activiteit van GraphicAlert. Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is GraphicAlert gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt GraphicAlert zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

GraphicAlert zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN/VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

GraphicAlert verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

GraphicAlert gebruikt ook clouddiensten zoals Signal en iCloud en daarvoor bestaan eenzijdige verwerkersovereenkomsten. GraphicAlert vertrouwt op de professionaliteit & veiligheid van deze dienstverleners.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK (OPENBARE GEDEELTE)

GraphicAlert gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak.

Dit is wat de cookies doen:

 • het optimaliseren van de website
 • de integratie van social media verzorgen
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Verder onthouden ze bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

COOKIEBELEID

Lees het cookiebeleid van GraphicAlert.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info @ graphicalert.com.

BEVEILIGING

GraphicAlert hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. GraphicAlert heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij GraphicAlert toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval GraphicAlert gebruik maakt van de diensten van derden, zal GraphicAlert in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

JOUW PRIVACY RECHTEN

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal GraphicAlert je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info @ graphicalert.com.

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt je contact met ons opnemen, info @ graphicalert.com.

Dit privacy statement is aangepast d.d. 18 februari 2022